การประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง

  ร่วมประชุมกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบการทำงานของเจ้าหน้าที่ และ นำไปปรับปรุงให้ตรงความต้องการของผู้ว่าจ้าง


พิมพ์