เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

  1. ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
  2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานเมื่อมีการเข้า-  ออก และ ก่อนเลิกงาน
  3. ตรวจสอบพนักงานเข้า-  ออก  ( ตามข้อกำหนด )
  4. ตรวจสอบยานพาหนะเข้า-  ออก  ( ตามข้อกำหนด )
  5. อำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อธุรกิจกับบริษัท( ตามข้อกำหนด )
  6. อำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับผู้ว่าจ้าง / พนักงานบริษัทผู้ว่าจ้าง / ผู้มาติดต่อธุรกิจกับบริษัทผู้ว่าจ้าง
  7. บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน นำส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบทุกวัน
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ทำโดยไม่ผิดกฎหมายตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่มีผลกระทบกับหน้าที่หลักที่ปฏิบัติอยู่

พิมพ์