การประเมินผลหลังการปฏิบัติงาน

เรามีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และ มีการจัดส่งผลการประเมินมาให้ทางบริษัทผู้ว่าจ้างเพื่อควบคุมคุณภาพ


พิมพ์